Skip to content

Jathan Sadowski


Jathan Sadowski writes about the political economy of technologies. Follow him on Twitter @jathansadowski.